Cégnév: Bio-Cleaner Kft.    Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.    E-mail cím: orgalco@gmail.com   Telefonszám: +36309413541    Webhely: www.orgalco.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelési tájékoztató

a www.orgalco.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

 


Bevezetés

 

A Bio-Cleaner Kft, (továbbiakban szolgáltató / adatkezelő) a weboldal működtetése során kiemelt figyelmet fordít az oldalon regisztrált személyek (Ügyfelek, Látogatók) érdekében adatainak kezelésére abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

 

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

 

Név / cégnév:

 

Bio-Cleaner Kft

 Székhely:

 

2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.

Adószám:

 

13067362-2-13

 

Adatkezelő:

 

Csíkos Tünde, Nagy Terézia

Weboldal megnevezése, címe:

https://www.orgalco.hu/

 

Az adatkezelési tájékoztató

https://www.orgalco.hu/adatvedelmi-nyilatkoza/

 

 

 

 

Adatkezelő elérhetőségei

 

 

 

Név / cégnév:

Bio-Cleaner Kft

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.

 

Levelezési cím:                2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.

E-mail:                             orgalco@gmail.com

Telefon:                           +3630-941-3541

 

Adatfeldolgozó (tárhely szolgáltató):

 

Név: Develmedia Informatikai Kft.

Székhely: 6000. Kecskemét Barka u. 3

Email cím: pap.szabolcs@develmedia.hu

 

Fogalommeghatározások

 

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

  • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

  • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezit
  • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

  • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Az adatkezelés irányelvei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük.

 

A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

 

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

 

Szolgáltató az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

 

 

 

Csíkos Tünde

2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz

IT szolgáltatás

 

37.

 

 

orgalco@gmail.com

 

 

 

 

GLS Hungary

2351 Alsónémedi

futárszolgálat

Csomag-Logisztikai kft.

info@gls-hungary.com

 

 

 

 

 

 Delivery Solutions Kft.

 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.

futárszolgálat, átvevőpont

 

 

 

Nagy Terézia

1195 Budapest, Petőfi u. 31/b

könyvvizsgálati, adóügyi

könyvelő

nagyterezia.konyveles@gmail.com

szolg.

 

 

 

 

 

Bio-Cleaner Kft

2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz

adatbázis karbantartás

 

37.

és feldolgozás, riportok

 

orgalco@gmail.com

készítése

 

 

 

 

 

 

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:

 

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

 

 

 

Csíkos Tünde

2310 Szigetszentmiklós,

adatbázis karbantartás és

 

Üdülő köz 37.

feldolgozás, riportok

 

orgalco@gmail.com

készítése

Csíkos Tünde

2310 szigetszentmiklós,

direkt marketing

 

Üdülő köz 37.

 

 

orgalco@gmail.com

 

 

 

 

Az adatfeldolgozók körének változása esetén jelen tájékoztatás módosításra kerül.

 

Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, hogy a következő cookiek használatát:

 

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

 

 

 

 

 

rendszer

nem igényel

a webes

honlap

böngésző

általános

 

alkalmazás

működésének

bezárásáig

sütik

 

működéséért

biztosítása

 

 

 

felelős alap süti

 

 

 

 

 

 

 

rendszer

igényel

a webes

Cookie használat

365 nap

általános

 

alkalmazás

engedélyezése és

 

sütik

 

betöltését

a 18 év feletti

 

 

 

követően további

személy

 

 

 

funkciókhoz való

hozzájárulása

 

 

 

hozzáféréséért

 

 

 

 

szükséges

 

 

 

 

hozzájárulni a

 

 

 

 

sütikhez

 

 

 

 

 

 

 

rendszer

nem igényel

a könnyebb

A rendszer teljes

böngésző

funkció sütik

 

működéshez és a

funkcionalitását

bezárásáig

 

 

személyre

tudja elérni vele a

 

 

 

szabáshoz

felhasználó, ezek

 

 

 

szükséges sütik

nélkül számos

 

 

 

 

dolog nem

 

 

 

 

működik

 

 

 

 

(pl.: utoljára

 

 

 

 

megtekintett

 

 

 

 

termékek,

 

 

 

 

csoportkezelés,

 

 

 

 

felhasználó

 

 

 

 

kezelés)

 

 

 

 

 

 

rendszer

igényel

méréshez

statisztika

365 nap

nyomkövető

 

szükséges illetve

készítése

 

sütik

 

a felhasználói

 

 

 

 

élmény

 

 

 

 

kialakításához

 

 

 

 

szükséges

 

 

 

 

 

 

 

nyomkövető

nem igényel

új látogatók

pontos cél, pl.

pontos lejárat

süti

 

azonosítására és a

 

 

 

 

webes

google Adwords

Adwords:

(harmadik

 

nyomkövetésre

konverziókövetés

30nap

féltől

 

alkalmas (van

cookieval az

 

származó)

 

rendszerbe

adWords

 

 

 

integrált és van

hirdetések

 

 

 

amit egyénileg is

hatékonyságát

 

 

 

beállíthat)

mérjük

 

 

 

(Google,

 

 

 

 

Facebook,

 

 

 

 

Twitter, AddThis)

 

 

 

 

 

 

 

Cookiek letiltása:

 

 

 

 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció.

 

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies

 

A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.

 

 

 

Firefox

 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”.

Böngésző url: about:preferences#privacy

A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.

 

 Edge

 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata.

 

Böngésző url: nincs

A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.

 

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, az alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor.

 

Tevékenység

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

megnevezése és az

 

 

 

adatkezelés célja

 

 

 

 

 

 

 

Honlap látogatása

társaságunk

IP cím

nem releváns

 

jogos érdeke

 

 

Cél a honlap

 

a látogatás időpontja

 

rendeltetésszerű és

 

 

 

színvonalas működésének

 

a meglátogatott

 

biztosítása,

 

aloldalak adatai,

 

a szolgáltatásaink

 

az Ön által használt

 

minőségének ellenőrzése

 

operációs rendszer és

 

és javítása,

 

böngésző típusa

 

a rosszindulatú,

 

 

 

honlapunkat támadó

 

 

 

látogatók beazonosítás,

 

 

 

a látogatottság mérésére,

 

 

 

statisztikai célok

 

 

 

 

 

 

 

Regisztráció a

hozzájárulás

vezetéknév

a regisztráció

webshopba

 

 

törléséig, illetve a

 

 

keresztnév

hozzájárulás

Cél a látogatóinknak

 

 

visszavonásáig

teljesebb felhasználói

 

e-mail cím

 

élmény nyújtása

 

 

 

vásárlóink rendelésének

 

 

 

megkönnyítés, az

 

 

 

megadott adatokat ugyanis

 

 

 

előre kitölti a rendszer a

 

 

 

megrendelési formban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webáruház

hozzájárulás

teljes név,

webáruház

szolgáltatásainak

 

 

működésének

igénybe vétele

szerződés

telefonszám és

időtartama alatt

 

 

e-mail cím,

határozatlan

Cél a látogatók

jogszabályi

 

ideig, de

regisztrációja és

rendelkezés

online azonosító

legkésőbb az

nyilvántartása,

 

szám,

adatkezelési

 

(GDPR 6.cikk

 

hozzájárulás

megrendelések kezelése és

(1) bek. c)

az Ön vásárlásainak

visszavonásáig

teljesítése,

pont,

adatai (termék,

 

 

 

mennyiség, ár,

 

a vásárlások, a számlázás

Eker tv. 13/A

időpont),

 

és a kézbesítés kezelése,

§,

 

A szerződések

 

 

fizetéssel

teljesítéséhez

panaszok kezelése,

Számv. tv. 169.

kapcsolatos adatok

kapcsolódó

visszahívások

§).

(fizetési határidő,

adatok megőrzési

ügyintézése,

 

bankszámlaszám,

ideje 5 év.

 

 

bank- vagy

 

vásárlóink szokásainak

 

hitelkártyaszám,

A kiállított

elemzése,

 

e-pénztárca,

számláknak és

 

 

utánvétel, stb.),

azon iratoknak,

vásárlóinkkal

 

 

melyek alapján a

kapcsolattartás.

 

egyszeri vagy tartós

számlák kiállítása

 

 

kedvezmények,

megtörtént, a

 

 

akciókban részvétel,

megőrzési ideje 8

 

 

 

év.

 

 

kiszállítással

 

 

 

kapcsolatos adatok:

 

 

 

kiszállítási határidő

 

 

 

és kiszállítási cím

 

 

 

(irányítószám,

 

 

 

település, közterület

 

 

 

neve és jellege,

 

 

 

házszám, emelet,

 

 

 

ajtó) vagy az átvételi

 

 

 

pont adatai,

 

 

 

számlázási név,

 

 

 

természetes személy

 

 

 

esetén teljes név,

 

 

 

az Ön adószáma

 

 

 

vagy adóazonosító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jele (amennyiben

 

 

 

ezek az adatok a

 

 

 

számlázáshoz

 

 

 

szükségesek)

 

 

 

számlázási cím

 

 

 

(irányítószám,

 

 

 

település, közterület

 

 

 

neve és jellege,

 

 

 

házszám, emelet,

 

 

 

ajtó).

 

 

 

 

 

Űrlap beküldése

hozzájárulás

pl: természetes

180 nap

 

 

személy családi és

 

adatkezelés célját LEÍRNI

 

utóneve

 

 

 

lakcím

 

 

 

szig.sz

 

 

 

email cím

 

 

 

telefonszám

 

 

 

IP cím

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás

hozzájárulás

név

hírlevélről

 

 

 

történő

a szolgáltatáshoz

 

email cím

leiratkozásig

hozzájárulóknak a

 

 

 

Társaság személyre

 

 

 

szabott marketing

 

 

 

ajánlatokat készít és küld,

 

 

 

őket üzletszerzési célból

 

 

 

megkeresi, illetve a

 

 

 

Társaság által

 

 

 

forgalmazott termékekről

 

 

 

és szolgáltatásokról

 

 

 

tájékoztatókat küld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólás cikkhez

hozzájárulás

név

visszavonásig

 

 

email cím

 

 

 

dátum

 

 

 

IP cím

 

 

 

 

 

Hozzászólás adatlaphoz,

hozzájárulás

név

visszavonásig

vendégkönyvhöz

 

 

 

 

 

email cím

 

 

 

IP cím

 

 

 

dátum

 

 

 

 

 

Direkt marketing

hozzájárulás

teljes név,

direkt marketing

szolgáltatás

 

 

szolgáltatásról

 

 

e-mail cím,

leiratkozásig

az Ön vásárlói

 

 

 

szokásainak elemzése

 

telefonszám (nem

 

alapján

 

kötelező)

 

személyre szabott

 

egyéb, nem

 

ajánlatokat készítünk és

 

kötelezően

 

küldünk,

 

megadandó adatok,

 

 

 

pl. érdeklődési kör,

 

üzletszerzési célból Önt

 

lakhely, stb

 

megkeressük,

 

 

 

az általunk forgalmazott

 

 

 

termékekről és

 

 

 

szolgáltatásokról

 

 

 

tájékoztatókat küldünk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintézés, panasz

jogi

teljes név

5 évig

 

kötelezettség

e-mail cím

 

észrevételre, panaszra

 

 

 

 

 

válaszadás

 

telefonszám

 

 

 

levelezési cím

 

 

 

egyéb személyes

 

 

 

üzenet

 

 

 

 

 

Fontos adatkezelési információk

 

 

 

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A

 

weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az

 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a orgalco@gmail.com e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 28 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Fenti esetekben a legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok a Szerződés megszűnését követő 180. naptári nap törlésre kerülnek.

 

Webáruházunk adatkezelése

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Szolgáltatóval történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 

a regisztráció törlésével,

 

az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

 

a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünk

 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

 

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

 

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

 

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból– … napos határidővel vállaljuk.

 

Nyereményjátékok:

 

Szolgáltató kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

 

Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

 

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

 

Látogató jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Ön az adatkezelésről

 

tájékoztatást kérhet,

 

kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 

a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

 

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/

 

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 28 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 28 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 28 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

 

Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk

 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 

a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

 

 

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a orgalco.hu/adatvedelmi-nyilatkoza/ (ide írja az adatvédelmi tájékoztató url-jét) weboldalon történik.

 

Weboldalon történő regisztráció

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

 

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja

 

 

Név - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

 

 

Cégnév - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

 

Cím - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon - Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja - Technikai információs művelet.

IP cím - Technikai információs művelet.

 

 

Megrendelés leadása

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

 

A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon - Azonosítás, kapcsolattartás.

Rendelt termék adatai - A termék azonosítása.

Regisztráció időpontja - Technikai információs művelet.

IP cím - Technikai információs művelet.

 

 

Számlakiállítás

 

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

 

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon - Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító - A vevő azonosítása.

Számlaadatok - A vevő azonosítása.

Számlakiállítás időpontja - Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Hírlevél küldés

 

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név - Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja - Technikai információs művelet.

IP cím - Technikai információs művelet.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 


Sütik (cookie-k)

 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Közösségi oldalak

 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

 

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

 

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

 

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

 

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

 

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

 

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

Google Analytics

 

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja

 

Google Analytics alkalmazása esetén:

 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet

 

Idézet az oldalról:

 

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.


https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen:https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok


A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

 

Békéltetéshez való jog:

 

Jogvitát kezdeményező fogyasztók segítése.

 

Pest Megyei Békéltető Testület: 1119 Budapest, Etele u. 59-61. II.em. 240.

e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Fogyasztóvédelem:

 

Pest Megyei Kormányhivatal

 

Fogyasztóvédelmi-felügyeleti Osztály

 

1088 Budapest, József krt.6.

 

Telefon: +361459-4911


http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foos ztaly/fogyasztovedelmi-felugyeleti-osztaly

 

A helyesbítéshez való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A törléshez való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A zároláshoz való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30`56``; K 18°59`57``

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

2021 Copyright Bio-Cleaner Kft.. Minden jog fenntartva..

Készítette: DevelMedia